thân ái và chào quyết thắng cả nhà 2 hôm gì đó, về cưới vợ đây, )