Sản phẩm tái chế từ chất thải được miễn thuế xuất khẩu
Công văn số 177/TXNK-CST ngày 12/1/2017 của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế xuất khẩu sản phẩm nhôm thỏi tinh luyệnTheo quy định tại mục b khoản 19 Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 và Nghị định 19/2015/NĐ-CP, kể từ 1/9/2016, sản phẩm sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải được miễn thuế xuất khẩu.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu nhôm thỏi tinh luyện, nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận là sản phẩm sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thì được miễn thuế xuất khẩu.
Hồ sơ, thủ tục xét miễn thuế xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.