Phần mềm Quản lý nhân sự tiền lương HR-ERP có đầy đủ các báo cáo về quản lý nhân sự, theo dõi chính sách đối với người lao động và các báo cáo sử dụng lao động theo quy định của nhà nước.
Hỗ trợ các chức năng tìm kiếm, truy vấn động theo tất cả các chỉ tiêu có trong cơ sở dữ liệu, hỗ trợ lập các báo cáo thống kê nhanh theo các yêu cầu của lãnh đạo.

Name:  images (2).jpg
Views: 38
Size:  5.7 KB

Quản lý lương , tính lương khoa học chính xác, chuyên nghiệp, sẽ không còn chậm lương hay thắc mắc về lương của nhân viên.

Báo cáo lương

Bảng tiền lương tạm ứng.
Bảng thanh toán tiền lương
Bảng các khoản phụ cấp, thu nhập khác
Phiếu thu nhập của từng nhân viên.
Bảng trích nộp thuế thu nhập cá nhân.
Bảng trích nộp bảo hiểm xã hội.
Báo cáo nguồn thanh toán lương cho các bộ phận
Báo cáo tổng hợp thanh toán tiền lương cho toàn công ty