Trong thực tế tuy hai turbine tương tự cùng làm việc ở chế độ tương tự nhưng
hiệu suất của chúng vẫn khác nhau. Phụ thuộc vào cột nước qua van tuyến tính và đường kính BXCT. Sở dĩ
có sự khác nhau nầy vì trong công thức chúng ta tính gần đúng đã bỏ qua các tỷ số hiệu suất. do vậy đã bỏ qua sự khác nhau
giữa hai turbine tương tự do tạp và cũng chưa có cách tính chính xác các tổn thất này.

Trong thực tế xác định hiệu suất của turbine thực thường phải dùng đến các công
thức kinh nghiệm và cũng chỉ mới dựa vào chế độ làm việc tối ưu của turbine mô hình.Trong tính toán hiệu chỉnh hiệu suất turbine thực từ mô hình người ta thường sử
dụng các công thức (4-24) và (4-25) đểtr tính, với độ chính xác gần đúng cho phép. Đối với turbine khi thí nghiệm mô hình ta đã xác định được hiệu suất thuỷ lực với mọi
trị số cột nước trong van an toàn thì có thể xác định hiệu suất turbine thực tơng ứng,

Lưu lý rằng khi chế độ làm việc của turbine với kính quan sát cũng thay đối, ứng với mỗi trị
số cột nước cho trước thì hệ số tỷ tốc cũng thay đổi, bới vậy để so sánh
kiểu tỷ tốc chỉ có thể tiến hành trong điều kiện chúng làm việc ở cùng m
T hệ số tỷ tốc được tính ứng với turbine có công suất định mức, cột nước tính
toán và số vòng quay đồng bộ.