Cong ty TNHH TM CN và SX Viet Tuan hoat dong trong linh vuc san xuat nuoc uong tinh khiet. Nay khong con nhu cau hoat dong nen can ban cong ty lai cho ai co nhu cau. Thong tin cu the ve cong ty can ban:

- Dia chi: Vinh Tuy, Ha Noi

- Cong ty dang ky hoat dong nhieu linh vuc nhung chu yeu hoat dong chuyen san xuat nuoc uong tinh khiet tu khi thanh lap cho den nay

+ Cong suat may 2500lit/h.

+ San pham nuoc uong dong binh 20 lit

+ San luong ban hang binh quan 12.000 binh/thang

+ Nang luc san xuat 50.000 thung/ thang.

- Nha xuong co dien tich 80m2 mat bang x 2 tang thue gia 15trieu/thang

- Cong nhan lao dong 10 nguoi

- Tinh trang may moc: moi 100% cua My, dang hoat dong tot

- Gia tri tai san hien trang: Tong gia tri khoang 1,2 ty, trong do:

+ Tai san ve may mic va phuong tien: khoang 1 ty

+ Vo binh cho khach hang muon: khoang 200 trieu dong

- Thuong hieu nuoc Morning dew da dang ky bao ho ban quyen 15 nam

- Tinh hinh kinh doanh:

+ So khach hang: tren 200 dai ly

+ Ngoai ra con co khach hang le la nguoi tieu dung truc tiep.

+ Doanh so binh quan 120 trieu/thang

- Ho so phap ly cho san pham nuoc uong day du, hoan thien, da co thuong hieu san pham vi suc khoe cong dong va cup vang thuong hieu Viet

- Cong ty khong no thue, khong no bao hiem, khong no ngan hang, khong no cong

- Da in hoa don

- Nop thue va ke khai thue day du, khong nop cham

Ai co nhu cau can mua cong ty lien he hotline 02466828986 de trao doi hoac tham khao tai website: https://sanmuabandoanhnghiep.vn/