những thuật ngữ quá cao siêu, mới vào nghề em không thể hiểu, hic