em không thích đọc sách lắm, nhưng đang gà mờ nên phải chịu khó nghiền vậy