Chỉ tiêu
Kết quả
Phương pháp thử

* Hướng dẫn sử dụng:
- Tỷ lệ trộn : Polymer + soda = ( 400 + 500)g/ khối nước.
- Ghi chú :Tỷ lệ trộn có thể được điều chỉnh tuỳ theo địa chất công trình trong quá trình thi công.
- Phương pháp trộn:
Bước 1: Xử lý nguồn nước ổn định bằng soda trước khi trộn POLYMER
Bước 2: Thả từ từ POLYMER dung dịch khoan vào trong máy trộn và khuấy trộn đều rồi xả ra bể chứa.