Charoen Pokphand Foods của Thái Lan đang xây dựng một cơ sở nuôi tôm trong nhà kính (RAS) tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc).Tag: sục khí đáy


Tại hội chợ triển lãm thủy sản châu Á-Thái Bình Dương, Charoen Pokphand (CP) đã trưng bày mô hình ứng dụng RAS tại gian hàng của mình. Bên cạnh đó là mô hình hệ thống trại ươm tôm giống. Tag: oxy đáy ao tôm

Các nhân viên có mặt đã từ chối trả lời các câu hỏi về dự án ngoài việc xác nhận nơi đang xây dựng mô hình. Tag: sục khí đáy ao

Nguồn: 2lua.vn/article/co-so-nuoi-tom-trong-nha-kinh-cua-charoen-pokphand-cp-s-ras-tai-trung-quoc-5d54be13425cc5c97b2e31fa.html