bác này đang viết sao lại bỏ giữa chững vậy, cho nốt 2 nguyên tắc đi chứ bác