lười không làm nội dung tử tế là không xong trong vụ này được